XV. yüzyılın hanım şairlerinden Mihri Hatun, şairlikte Necati Bey'i kendisine örnek almış, ona benzemek istemektedir. Her yazdığı şiiri şaire gönderir fikrini almak ister. Bir rivayete göre Necati Bey, bundan hoşnut değildir. Kızdığını ve şu mısraları yazdığını Latifi söyler:

Ey benüm şi'rime nazire diyen
Çıkma rah-ı edepten eyle hazer

Dime kim işte vezn ü kafiyede
Şiirüm oldu Necati'ye hem-sar

Harfi üç olmağ ile ikisünün
Bir midür filhakika ayb u hüner


II. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya Valiliği esnasında Amasya'da yaşayan, güzelliği ve şairliği ile meşhur Mihri Hatun'un Necati Bey'e hissi yakınlığı olduğu ve duygularını mısralarla ifade etmeğe çalmış olduğu bilinir.

Ben umardım ki seni yar-ı vefa-dar olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefa-kar olasın

Reh-i aşkında neler çektüğüm ey dost benüm
Bilesin bigün ola aşka giriftar olasın

Beni azade iken aşka giriftar itdün
Göreyim sen de benim gibi giriftar olasun

Beddua etmezem amma Huda'dan dilerim
Bir senin gibi cefa-kara heva-dar olasun

Şimdi bir haldeyüz kim, ilenen düşmanına
Der ki, Mihri gibi sen dahi siyeh-kar olasun


Necati Bey'in de Mihri Hatun için "Mihr u Mah" adlı bir mesnevi yazdığı söylenir ise de eserin hiçbir nüshası ele geçmemiştir.