Veriyi kısaca; olguların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade edilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Veriler; ham, şekillendirilmemiş, işlenmemiş ve çözümlenmemiş sayısal veya sözel olabilen simgelerdir. Veri tek başına analiz ettiğimizde bizlere anlamsız gelecektir. Fakat veriler bir araya gelip işlendiğinde bilgiye dönüşecek ve anlam kazanmaya başlayacaktır.

Günümüzde, bilgi ve enformasyon kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram anlam bakımından birbirinden farklıdır. Enformasyon, verilerin çeşitli işlemlerden geçirilerek (gözlem, kayıt, depolama, sorgulama, işleme, çözümleme, düzenleme ve özetleme vb.) biçimlendirilip bir anlam ifade edilmiş haline denir. Enformasyon sözcüğü içinde, bilgi (info) ve iletişim (communication) sözcükleri gizlidir.

Bilgi ise, herhangi bir konu ile ilgili verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı ifadeler bütünüdür.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, tek başına bir anlam ifade etmeyen veriler ihtiyaç halinde sınıflandırılır, işlenir ve analizleri yapılarak bir amaç doğrultusunda enformasyon ve ardından bilgiye dönüştürülebilirler. Kısaca bilgiye, bir çeşit işlenmiş enformasyon da diyebiliriz. Örneğin, hava yolu taşımacılığı yapan bir şirketin hizmet verdiği müşterilerin adı, cinsiyeti, yaşı birer veridir.

Bu şirketten hizmet satın alan müşterilere ilişkin verileri günlük olarak bir listede sıralarsak, bu bir enformasyondur. Bu hava yolu taşımacılığı şirketinin hizmetlerini kullananlara ilişkin veriler/enformasyonlar kullanılarak, cinsiyet, yaş ve gelir durumlarına göre uçuş alışkanlıkları konusunda çıkarımlarda bulunabilir, böylece bilgi sahibi olabiliriz.

Örnekten de anlaşılacağı üzere, bilgiye ulaşabilmek için verilerin/enformasyonların kullanılması gerektirmektedir. Bu ihtiyaç karşımıza “veri işleme” kavramını çıkarmaktadır. Veri işleme mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve belirli bir amaca hizmet edebilecek yeni bir forma kavuşturulması işlemi olarak tanımlanabilir.